logo-hout

Onze Gallerij

Volg ons op

Algemene Voorwaarden Hout28 (webversie November 2021)

Artikel A – Algemeen

Hout28 is een eenmanszaak van Duygu Türkyilmaz met vestigingsadres Kiotoweg 109 te 3047 BG Rotterdam (Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 77205766  BTW-nr: NL0031630548540) met als gevolmachtigde Serdar Türkyilmaz.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en alle overeenkomsten van welke aard ook van en met Hout28. Door het tot stand komen van een (mondelinge en/of schriftelijke) overeenkomst tussen de klant en Hout28 middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze aanvaarding wordt uitdrukkelijk gestaafd door de door de klant en Hout28 ’voor gelezen en goedgekeurde’-ondertekening en dagtekening van de offerte. Deze door alle partijen ondertekende en gedagtekende offerte worden in het aantal exemplaren opgemaakt als er partijen zijn en waarvan aan elke partij 1 exemplaar wordt overhandigd. 

Indien de klant een rechtspersoon betreft, verklaart de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon over de handelingsbevoegdheid te beschikken om voor deze rechtspersoon de offerte en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en/of factuur voor gelezen en goedgekeurd’ te ondertekenen. Indien de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon niet over de juiste handelingsbevoegdheid beschikt, dient hij/zij de offerte en factuur te laten ondertekenen door de handelingsbevoegde persoon bij deze rechtspersoon. Vertegenwoordiger bezorgt voor de goede orde naam en titel van deze handelingsbevoegde persoon aan Hout28. Indien vertegenwoordiger niet over deze handelingsbevoegdheid beschikt en toch de offerte en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en/of factuur ‘voor gelezen en goedgekeurd’ ondertekent, is vertegenwoordiger van deze rechtspersoon ten persoonlijke titel aansprakelijk voor de offerte en/of Algemene Voorwaarden en/of factuur; indien de rechtspersoon niet akkoord gaat met de offerte en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en/of factuur ‘voor gelezen en goedgekeurd’.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met en “voor gelezen en goedgekeurd” ondertekend en gedagtekend door Hout28, zijn overeengekomen. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hout28 worden bedongen, kunnen evenzeer bedongen worden ten behoeve van door Hout28 ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. Enkel Hout28 kan bepalen wie de door haar ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden zijn en in haar naam mogen optreden, tenzij anders rechtsgeldig bewezen wordt. 

Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Hout28 en de klant zullen dan in overleg treden om op deze manier (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. Elke bepaling kan nooit tegenstrijdig zijn met de Nederlandse wetgeving. Hout28 behoudt zich ook het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en de inhoud van mogelijke projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen van welke aard ook van en met Hout28 te wijzigen, al dan niet vermeld op de website/folders/flyers/catalogussen van Hout28, ongeacht tot welk doeleind deze projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen van welke aard ook zijn opgemaakt, al dan niet op vraag van de klant. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan door Hout28 getoonde projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen, zelfs degene om aan de klant een beeld te geven van het te maken ontwerp en/of project. Hout28 is ten allen tijde gemachtigd afbeeldingen/voorbeelden/schetsen/projecten te wijzigen en/of te verwijderen, al dan niet vermeld op de website/flyers/folders/catalogussen van Hout28. Typefouten en spellingsfouten zijn voorbehouden en kunnen nooit beschouwd worden ten nadele van Hout28.

Artikel B – Aanbiedingen, offertes en (mondelinge en schriftelijke) overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Hout28 zijn vrijblijvend en Hout28 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen en besluiten noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden. Een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst komt

slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hout28. Elke mondelinge overeenkomst zal steeds per schriftelijke overeenkomst en/of offerte bevestigd worden om mogelijke misverstanden te vermijden. 

Hout28 is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de aflevering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hout28 dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Deze schriftelijke overeenkomst en/of offerte, al dan niet de bevestiging van de mondelinge overeenkomst, bevat alle tussen de klant en Hout28 gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, regelingen en/of afspraken en/of offertes tussen de klant en Hout28. Elke schriftelijke overeenkomst en/of offerte, of schriftelijke wijzigingen hieraan, zal in zoveel exemplaren als er partijen zijn worden opgemaakt, ’voor gelezen en goedgekeurd’ ondertekend en gedagtekend worden door klant en Hout28, waarna elke partij 1 exemplaar hiervan ontvangt. 

De administratie van Hout28 geldt, behoudens rechtsgeldig tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Hout28 verstrekte opdrachten/projecten, het akkoord van de klant van deze opdrachten/projecten, uitgevoerde (aan-) betalingen en van door Hout28

verrichte leveringen/uitgevoerde opdrachten. Hout28 erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens. 

Alle betalingen van welke aard ook gebeuren op het op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermelde rekeningnummer van Hout28, of in contanten. Bij betaling in contanten wordt op de factuur directe vermelding gemaakt van contante betaling door Hout28. Bij betalingen per overschrijving is klant verantwoordelijk voor het gebruik van het juiste rekeningnummer vermeld op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur, de juiste omschrijving van de aard van de betaling, de benoeming van de opdracht/project/levering en de tijdige betaling. De schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermeldt in ieder geval steeds de volgende informatie: een omschrijving van het door klant gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten en/of dienst, het aantal door de klant gekochte en/of gehuurde producten en/of dienstenen en/of diensten; de prijs met BTW per gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten en/of dienst; de totale prijs met BTW, betalingsafspraken met de klant (aanbetalingen, …) klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten en/of dienst afgeleverd dient te worden, e-mailadres (als voorhanden) en telefoonnummer van de klant; het e-mailadres en telefoonnummer van Hout28, waar de klant met vragen omtrent de bestelling en/of betaling terecht kan.

Artikel C – Levering, levertijden en verzending

De door Hout28 opgegeven levertijden van het gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn door Hout28 geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst/offerte/factuur te ontbinden. Evenwel mocht deze levertijd niet gehaald kunnen worden om welke reden ook, dan bericht Hout28 de klant hiervan minstens 1 week op voorhand. Deze verlating in de levertijd zal steeds telefonisch aan de klant worden medegedeeld en – op vraag van de klant – schriftelijk worden bevestigd. De opgegeven levertijden gelden vanaf de ondertekening van

de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Deze opgegeven levertijd is steeds vastgelegd in overleg met de klant. De eerste aanbetaling van het gekochte

en/of gehuurde producten en/of diensten geldt als automatisch akkoord van de

aflevertijden.

Klant verwittigt Hout28 schriftelijk minstens 1 week op voorhand voor de opgegeven levertijd indien het door opgegeven levertijd van de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten niet haalbaar is door de klant om welke reden ook.  Klant kan maximaal tot 1 maand – zijnde 31 kalenderdagen – de levertijd verlengen. Klant betaalt het saldo aan Hout28 ten laatste op de origineel opgegeven levertijd. Klant ontvangt hiervoor een factuur van Hout28, waarop de nieuwe overeengekomen levertijd wordt vermeld, de datum van factuurbetaling de originele levertijd is.  Vanaf dag 1 na de originele levertijd en tot de nieuwe levertijd worden de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten ingepakt en gestockeerd op de terreinen van Hout28.  De inpakkosten worden ook vermeerderd op de factuur van het saldo. Vanaf dag 1 na de originele levertijd en tot de nieuwe levertijd gaat ook de aansprakelijkheid van de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten over op de klant. Hout28 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of vervreemding van welke aard ook om welke reden ook van de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten.  

De gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden steeds persoonlijk afgeleverd door Hout28 op het door de schriftelijke overeenkomst en/of offerte bepaalde afleveradres van de klant. Door klant worden bij het opmaken van de offerte de bijzondere vermeldingen opgegeven over het afleveradres voor het probleemloos afleveren door Hout28 van de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten. Bijzondere vermeldingen kunnen zoal betreffen dat op het afleveradres de deur noch een raam groot genoeg zijn om binnen te leveren, er moet op een verdieping worden geleverd, lift aanwezig of niet, lift voorzien voor het verhuizen van meubels, te kleine trappenhal, parkeermogelijkheid voor de deur,… waarbij deze opsomming niet limitatief is. Wanneer op plaats van  aflevering blijkt dat het opgeven van de bijzondere vermeldingen niet en/of niet juist door de klant zijn gebeurd waardoor de correcte aflevering door Hout28 niet mogelijk blijkt, dan zal Hout28 op dat moment de juiste oplossing voor aflevering bepalen.  Eventuele meerkosten ten gevolge hiervan zullen worden beraamd door Hout28 en worden gefactureerd aan klant. 

Indien uitdrukkelijk overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte kan door Hout28 bij klant op het dan overeengekomen ophaaladres een af te voeren product waarvoor de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten ter vervanging zijn gemaakt door Hout28, meegenomen worden voor een vaste afvoerbijdrage van 25,00 € per 1 af te voeren product. Op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte wordt de omschrijving en hoeveelheid van de af te voeren producten vastgelegd. Op het moment van aflevering zullen niet meer af te voeren producten worden meegenomen dan vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst en/of offerte.

Indien uitdrukkelijk overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte kan door klant de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden opgehaald op het dan overeengekomen ophaaladres. Bij ophalen is klant volledig verantwoordelijk voor het vervoer/transport van het gekochte/gehuurde goed en/of dienst. Hiervoor dagtekent en ondertekent klant ‘voor gelezen en goedgekeurd’ een vrijwaringsovereenkomst voor Hout28. De gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden nationaal nooit per post verstuurd. Wanneer de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten in het buitenland dienen te worden afgeleverd, dan wordt de afleveringswijze en het -adres met klant uitdrukkelijk overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Enkel op volledige verantwoordelijkheid en op volledige kosten van de klant, kunnen de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden opgestuurd. Voor dit laatste dagtekent en ondertekent klant ‘voor gelezen en goedgekeurd’ een vrijwaringsovereenkomst voor Hout28. Bij afleveropdrachten van uitzonderlijke afmetingen zal steeds speciaal transport door Hout28 worden voorzien. Alle hiermede verbonden kosten en voorwaarden worden steeds in de schriftelijke overeenkomst en/of offerte bepaald.

Artikel D – Prijzen en betaling

Alle prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn steeds vermeld in de munteenheid EUR, tenzij anders vermeld. Indien klant de opgegeven prijzen/betaling in een andere munteenheid wenst, dan zal steeds de wisselkoers op de schriftelijke

overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermeld worden en alle kosten voortvloeiend uit deze muntwissel zullen steeds ten laste van de klant zijn. Elke betaling geschiedt zonder korting of compensatie door klant rechtstreeks door overschrijving op het op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermelde rekeningnummer van Hout28 of in contanten. (zie ook Artikel B punt d). 

Steeds zal klant een voorschot van minstens 30 % aanbetalen na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten. 

Bij projecten/opdrachten/gekochte/gehuurde goederen en/of diensten van een totaal van meer dan 1.000,00 EUR betaalt klant steeds een minimumvoorschot van 40% . Het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte/gehuurde goederen. 

Bij projecten/opdrachten/gekochte/gehuurde goederen en/of diensten van een totaal van meer dan 1.500 EUR betaalt klant een voorschot van 50 % en het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte/gehuurde goederen. Dit zal vermeld worden op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur. 

Bij omvangrijke opdrachten/projecten/gekochte/gehuurde goederen en/of diensten van een totaal van meer dan 3.000 EUR en met een verwachte levertijd van meer dan 3 maanden kan een aanbetalingsschema worden overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. 

Bij omvangrijke huuropdrachten/huurprojecten van langer dan 1 maand kan een maandelijks betalingsschema worden overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte.  

Elke betaling van meer dan 5.000 EUR zal steeds per overschrijving gebeuren op het door de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur opgegeven rekeningnummer van Hout28. 

In het geval dat de overeengekomen betalingstermijn op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur met meer dan 2 bankwerkdagen wordt overschreden, is de klant in verzuim en is Hout28 normaliter gerechtigd vanaf de vervaldatum van de overschreden vervaldatum een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Hout28 zal bij overschrijding van deze betalingstermijn een herinnering sturen. In geval van niet-nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of op de factuur en/of de Algemene Voorwaarden, is Hout28 gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. Klant zal hiervan steeds schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Na betaling van alle achterstallen behoudt Hout28 zich het recht voor om de overeenkomst met klant verder te zetten of om de overeenkomst met klant ontbonden te houden. Dit laatste zal voornamelijk gebeuren wanneer Hout28 het ’handelsvertrouwen’ in de klant is kwijtgeraakt en Hout28 vermoedt dat het betalen van de achterstallen van de klant niet waarborgt dat klant zich zal houden aan de verdere bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Klant zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel E – Overmacht – Bijzondere omstandigheden

Hout28 kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een bijzondere omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld (overmacht). Omstandigheden in de zin van artikel E.a. kunnen onder meer zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een bedrijfsstoring, transportvertraging, een algemene staking. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel F – Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant afgeleverde gekochte producten blijven eigendom van Hout28, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de in de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur bepaalde afgeleverde gekochte producten volledig aan Hout28

zijn voldaan. Het risico ter zake van de gekochte producten gaat al op het moment van de aflevering over op de klant.  Klant dient deze gekochte goederen te beheren als een

’goed huisvader’ totdat alle betalingen ter zake effectief zijn uitgevoerd. 

Alle aan de klant afgeleverde gehuurde producten blijven eigendom van Hout28. Het risico ter zake van de gehuurde producten gaat al op het moment van de aflevering over op de klant. Dit risico ter zake eindigt op het moment dat klant de gehuurde producten terug overhandigt aan Hout28 en nadat Hout28 een schriftelijk bevestiging van de vrijwaring van dit risico heeft bezorgd aan klant. Deze schriftelijke bevestiging van vrijwaring wordt enkel overhandigd door Hout28 aan klant nadat Hout28 heeft vastgesteld dat het gehuurde product in zijn originele staat en zonder enige vorm van schade – al dan niet zichtbaar – door klant aan Hout28 terug is overhandigd. Klant dient deze gehuurde goederen te beheren als een ’goed huisvader’. Hij dient hier zeker rekening te houden met al dan niet blootstelling aan zonlicht, vochtigheid, koude,… Deze lijst is niet limitatief.

Artikel G – Eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Hout28 afgeleverde gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Hout28 garandeert niet dat de aan de klant afgeleverde gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Hout28 afgeleverd gekocht/gehuurd product en/of dienst inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. Alle afbeeldingen zijn door Hout28 ontworpen. Op alle ontwerpen en uitvoeringen van Hout28 rust auteursrecht. Alle rechten m.b.t. afbeeldingen en ontwerpen zijn voorbehouden. Geen enkele afbeelding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hout28.

Artikel H – Reclame/Aansprakelijkheid

Hout28 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook welke is ontstaan door onjuist verstrekte informatie of onjuist verstrekte gegevens door de klant, tenzij de onjuistheid en/of onvolledigheid voor Hout28 bekend was of bekend zou

moeten zijn, dat de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd gebruikt worden, dat of nadat de klant het gekochte en/of gehuurde producten en/of dienst in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, heeft verwerkt of aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de gekochte en/of gehuurde producten en/of dienstenen aan de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur beantwoorden. Indien dit niet het geval is, is de klant verplicht aan Hout28 zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering van het gekochte/gehuurde

goed en/of dienst, althans nadat vaststelling door klant redelijkerwijze mogelijk

was, hiervan per aangetekend schrijven en gemotiveerd kennis te geven. Klachten dienen duidelijke gegrond te zijn met stavingbewijs (foto,…). Ze dienen uiterlijk 7 dagen na aflevering van het gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten door klant per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan Hout28. Na goedkeuring door Hout28 van de door klant gemaakte klacht als een gegronde klacht, kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

Artikel I – Bestellingen en communicatiemiddelen

Hout28 kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Hout28, alsook tussen Hout28 en derden, voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen de klant en Hout28.

Artikel J – Persoonsgegevens

Door de klant opgegeven persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van Hout28. Deze gegevens zullen worden gebruikt en zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling van de klant en aflevering van het gekochte/gehuurde goed en/of dienst aan de klant. De klant kan indien gewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Hout28 over de persoon van de klant worden opgenomen in het klantenbestand van Hout28. De klant is gerechtigd wijziging van

de gegevens te wensen, indien zijn gegevens onvolledig of niet correct zijn

Artikel K – Andere

Indien de klant aan Hout28 schriftelijk opgave doet van een adres, is Hout28 gerechtigd alle gekochte/gehuurde goederen en/of diensten af te leveren op het desbetreffende adres, totdat de klant Hout28 schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een nieuw adres. Indien door Hout28 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hout28 deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast. Hout28 is bevoegd bij de uitvoering van de afleveringen van gekochte/gehuurde goederen en/of diensten gebruik te maken van

derden.

Artikel L – Recht en Geschillen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hout28 is het Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen tussen partijen zullen – indien minnelijke verzoening niet mogelijk blijkt – uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.